Έλεγχος γενετικών νοσημάτων ATG

Learn
all
about

the lab

Έλεγχος Γενετικών Νοσημάτων/Συνδρόμων

Οι τεχνολογικές εξελίξεις στην μοριακή γενετική μας έχουν επιτρέψει σήμερα την ταχεία εφαρμογή μεθόδων για την αξιόπιστη ανίχνευση οποιονδήποτε γνωστών μεταλλάξεων που οδηγούν στην ανάπτυξη γενετικών συνδρόμων και νοσημάτων όπως είναι η μεσογειακή αναιμία, η κυστική ίνωσηνευρομυϊκά νοσήματα, κ.ά.

Τα εργαστήρια της Access To Genome διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό, την τεχνογνωσία αλλά και την εμπειρία για την αξιόπιστη εφαρμογή των μεθόδων αυτών ώστε να καθίσταται δυνατή η διάγνωση ακόμη και σπανιότατων γενετικών νοσημάτων και συνδρόμων σε περιστατικά με κλινικές εκδηλώσεις, οικογενειακό ιστορικό ή άλλες σχετικές ενδείξεις ενώ υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας “panel” ελέγχου πολλών γονιδίων ταυτόχρονα με την χρήση της μεθοδολογίας Next Generation Sequencing – NGS.